088-5019000Contact
0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Installatie voorwaarden 

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

WarmteBeheer B.V.

Nijverheidstraat 21, 3144 CL Maassluis.

Telefoonnummer: 088-5019000. Bereikbaar maandag - vrijdag van 08.00 uur tot 19.00 uur. Op zondagen en feestdagen zijn wij gesloten

E-mailadres: info@warmtebeheer.nl

KvK-nummer: 71147640

Btw-identificatienummer: NL858597998B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 6. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Dit geldt onder meer voor Jaga radiatoren. ;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren

 

Laagste prijsgarantie:

Om in aanmerking te komen voor de laagste prijsgarantie, moet het product en/of het aanbod aan de volgende voorwaarden voldoen: 

·         nieuw product;

·         product in de originele verpakking (indien mogelijk);

·         compleet product;

·         identiek product;

·         prijs op hetzelfde tijdstip geldig;

·         uitverkopen, groothandelsverkopen, demomodellen en beschadigde producten zijn uitgesloten;

·         buitenlandse winkels zijn uitgesloten.

-         eigen webshops zijn uitgesloten.

-         alleen voor winkels met webwinkelkeurmerk 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen twee weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. Het doen van een beroep op de fabrieksgarantie van een product en een beroep op de garantie op installatie dient altijd te geschieden via de ondernemer met behulp van het formulier "aanvraag serviceformulier"
 6. Op basis van objectieve en voor de ondernemer waarneembare criteria vergewist de ondernemer zich van de vakbekwaamheid van de door haar ingeschakelde, zelfstandige installateur.
 7. De garantieperiode op installatiewerkzaamheden door WarmteBeheer bedraagt twee jaar.
 8. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor de geleverde producten is conform de wettelijke garantie. De aansprakelijkheid voor de installatie van de door de ondernemer geleverde producten, gaat nooit verder gaat dan de aansprakelijkheid voor installatiewerkzaamheden, zoals die in de algemene voorwaarden van de door de ondernemer ingeschakelde installateur is opgenomen. Indien de assuradeur van de door de ondernemer ingeschakelde installateur, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de ondernemer te allen tijde worden beperkt tot ten hoogste de aanneemsom voor de betreffende werkzaamheden door de installateur. De ondernemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die ontstaat ten gevolge van een defect product of directe schade die ontstaat als gevolg van de installatie van dit product en nimmer voor gevolgschade die wordt geleden door de consument. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer of derden.
 9. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn geinstalleerd door de consument of worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of de fabrikant. De eventuele kosten van herstel/reparatie, die het gevolg zijn van kennelijk onzorgvuldige of ondeugdelijke installatie, zijn voor rekening van de consument. De fabrikant stelt vast of er sprake is van kennelijk onzorgvuldige of ondeugdelijke installatie. De consument verbindt zich aan betaling van de noodzakelijke herstel/reparatiekosten die door de fabrikant en/of de ondernemer worden gemaakt en aan de uiteindelijke afnemer worden doorberekend;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Voorwaarden installatie

Algemeen.  

 1. Wanneer via WarmteBeheer een cv ketel met installatie wordt besteld zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing.
 2. De door de ondernemer uitgebrachte offertes zijn altijd gebaseerd op de door consument beschreven situatie en foto’s. De technische dienst van de ondernemer heeft uw situatie zorgvuldig bekeken en beoordeeld waarna de offertes worden opgemaakt. 
 3. U mag er als consument dan ook vanuit gaan dat u tijdens het vervolg proces en installatie niet voor verassingen of eventuele extra kosten komt te staan. Toch kan het in een enkel geval voorkomen dat de installateur een andere situatie aantreft dan beschreven.Daarbij kan worden gedacht aan vastgelijmde of gehaakte dakpannen en na de uitgebrachte offerte geplaatste zonnepanelen. Hierdoor kan onze installateur niet het dak op waardoor wij de installatie niet kunnen uitvoeren. Er wordt in dit geval een nieuwe offerte opgemaakt.
 4. Het nieuwe cv toestel en de doorvoer zullen altijd op dezelfde locatie worden geïnstalleerd.Tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen. 
 5. Tijdens het vervangen van uw dakdoorvoer wordt de huidige loodslab altijd hergebruikt tenzij dit anders (schriftelijk) is overeengekomen. 
 6. De oude cv ketel wordt gratis afgevoerd, tenzij deze cv ketel zwaarder is dan 60 kg. De installateur is dan namelijk niet in staat deze in de bus te tillen. Uiteraard kan hij dit wel met hulp van de bewoner. Wilt u de oude cv ketel behouden dient dit vooraf te worden afgesproken met de ondernemer. 
 7. Parkeerkosten van de installateurs zijn altijd voor de klant 
 8. Wanneer er door omstandigheden toch enig sloopwerk moet plaatsvinden wordt dit altijd in overleg gedaan met de consument. De afwerking dient door de eigenaar/bewoner zelf te worden hersteld.
 9. Indien er tijdens de installatie asbest wordt aangetroffen wat een gevaarlijke situatie kan opleveren voor onze installateur kan de installatie niet doorgaan. De ondernemers zal middels een nieuwe offerte, wanneer mogelijk, een nieuwe offerte voor de installatie aanbieden.
 10. Ten behoeve van de uitvoering van de installatiewerkzaamheden gedurende de Corona periode dienen de richtlijnen van het RIVM zowel door de als klant en de installateur te worden gevolgd. In deze periode zijn de maatregelen van kracht, zoals aangegeven onder Corona protocol. Dit protocol geldt eveneens voor de ingebruikstelling van airco's.

 

Installatie kan niet doorgaan 

 1. Bij onvoorziene omstandigheden als zware regenval, sneeuwval of hevige wind zullen wij een nieuwe afspraak maken om de installatie opnieuw in te plannen.
 2. Wanneer de installateur op het installatieadres aanwezig is en de installatie kan door een van de volgende oorzaken niet plaatsvinden zal € 150,- in rekening worden gebracht:
 • Klant is niet aanwezig en de deur wordt niet opengedaan. 
 • Gaskraan kan niet worden afgesloten
 • Hoofdkraan van het water kan niet worden afgesloten
 • Dak of gevel niet bereikbaar om de doorvoer te vervangen 
 • De werkruimte om de cv ketel niet vrij is om het werk uit te voeren

 

Garantie:

 1. U heeft twee jaar garantie op onze installatiewerkzaamheden. 
 2. Wanneer er in de toekomst problemen ontstaan aan een van onze producten of installatiewerkzaamheden dient er direct contact te worden opgenomen met WarmteBeheer.  WarmteBeheer zal het probleem direct oppakken met de fabrikant of installateurs en het probleem zo snel mogelijk oplossen. 
 3. Bij inschakeling door de consument van derden, zonder voorafgaande toestemming van WarmteBeheer, vervalt deze garantie. Ook zijn de eventuele kosten voor uw eigen rekening. 

 

Corona protocol 

 1. Wanneer via WarmteBeheer.nl een cv ketel met standaard installatie of de ingebruikstelling van een airco wordt besteld, zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing.
 • Voor wat betreft de installatie van een cv ketel of de inbedrijfstelling van een airco kunnen drie scenario's van toepassing zijn :
  • Noch de klant, noch een ander persoon in de woning heeft klachten 
  • De klant heeft zeer lichte klachten, zoals neusverkoudheid
  • De klant heeft duidelijke klachten zoals hoesten, keelpijn en koorts, is positief op Corona getest of zit in quarantaine.
 • In scenario 1 komt de monteur de cv ketel installeren of de airco in bedrijf stellen
 • In scenario 2 komt de installateur de cv ketel installeren of de airco inbedrijfstelling stellen, maar er worden extra maatregelen genomen. 
 • In scenario 3 wordt in principe een nieuwe afspraak ingepland, zodra de klant aan WarmteBeheer.nl heeft gemeld dat hij genezen is verklaard en /of de quarantaine is opgeheven.

Als de installateur duidelijke klachten heeft gekregen voor de dag dat de installatie of inbedrijfstelling plaatsvindt, zal WarmteBeheer contact met de klant opnemen teneinde een nieuwe afspraak te maken. Warmtebeheer zal zich inspannen om deze afspraak zo snel mogelijk in te plannen, maar kan, zolang de Coronacrisis voortduurt, niet aan een termijn worden gehouden.

 1. De installateur houdt zich aan het volgende;
 • De installateur heeft geen klachten.
 • De installateur houdt zich aan de algemene RIVM richtlijnen, zoals het niet geven van handen, het houden van 1,5 meter afstand en het vooraf reinigen van de handen.
 • De installateur zal zijn werkzaamheden zo spoedig mogelijk verrichten. Hij zal contact zoveel mogelijk beperken.

 

 1. De klant houdt zich in scenario 1 en 2 aan het volgende;
 • De klant houdt zich aan de algemene RIVM richtlijnen zoals het niet geven van handen, het houden van 1,5 meter afstand en het vooraf reinigen van de handen.
 • De klant zorgt ervoor dat, naast de installateur, nooit meer dan 1 persoon aanwezig in de ruimte(n) is die de installateur betreedt.
 • De klant zorgt ervoor dat de installatie goed bereikbaar is, zodat de installateur snel met de werkzaamheden kan beginnen.

 

 1. De klant houdt zich in scenario 2 aan het volgende;
 • Naast bovengenoemde maatregelen zoals genoemd onder scenario 1 treft de klant extra maatregelen.
  • Na aanbellen doet de klant de deur open en loopt dan weg, zodat de installateur de ruimte kan betreden.
  • Voorafgaand aan het bezoek van de installateur wordt de ruimte waarin de installateur werkt even geventileerd.
  • De klant reinigt voorafgaand aan het bezoek veelgebruikte oppervlakten zoals deurknoppen en trapleuning.
  • De klant verlaat de ruimte waar de installateur aan het werk is zodra dit kan.
  • De klant beperkt het contact tot het hoogstnoodzakelijke.

 

Extra voorwaarden standaard installatie van een cv ketel  

 

 1. Wanneer via WarmteBeheer.nl een cv ketel met standaard installatie wordt besteld, zijn de volgende voorwaarden van de huidige cv installatie van toepassing.
 • De bestaande cv ketel dient een hangendecombiketel te zijn voor warmwater en centrale verwarming
 •  Binnen 1 meter van uw huidige cv ketel is een waterafvoer van minimaal 32mm aanwezig inclusief een sifon (zwanenhals)
 • De bestaande verticale dakdoorvoer of de muurdoorvoer bevindt zich binnen 1 meter van het huidige cv toestel. Prefab en combidoorvoeren zijn hierbij een uitzondering. Deze doorvoeren kennen een meerprijs
 • Onder uw huidige cv ketel is een veilige werkvloer en er moet voldoende werkruimte om de cv ketel aanwezig zijn
 • Uw dak bereikbaar is via een dakraam of ladder (dakgoot maximaal 2 etages).
 • Uw dak niet steiler is dan 38 graden en goed begaanbaar voor onze installateurs. De dakpannen mogen niet vastgelijmd of gehaakt zitten
 • Uw expansievat is bereikbaar, demonteerbaar en niet groter dan 18 liter.

 

 1. Tijdens een standaard installatie vervangt WarmteBeheer de volgende materialen.
 • Gaskogelkraan
 • Overstortventiel (indien deze niet is ingebouwd in de cv ketel)
 • Vul en aftapkraan
 • Inlaatcombinatie
 • Expansievat (tot 18 liter) 
 • Gaskogelkraan
 • Noodzakelijke leidingen en koppelingen binnen 1 meter van het toestel. 
 • Rookgasbuizen tot de doorvoer

 

 1. Wijkt uw situatie bij controle af van de standaard installatie, dan rekent Warmtebeheer de volgende kosten. 
 • U heeft een verticale dakdoorvoer meebesteld maar u blijkt een van de volgende doorvoeren te hebben:
  • Prefab schoorsteen : + € 55,- 
  • Combinatie doorvoer met ventilatieaansluiting : + € 100,- 
  • Flexibele rookgasafvoer door een schacht: Op offertebasis
 • U heeft geen nieuwe standaard dakdoorvoer of muurdoorvoermee besteld en uw huidige blijkt toch ouder dan 5 jaar : € 85,-
 • 25 liter expansievat: € 10,- 
 • 35 liter expansievat: € 95,- 
 • Extra rookgas en luchtbuizen (buiten de eerste meter): € 30,- p. meter

 Uiteraard worden deze kosten vooraf met u besproken.

  

Artikel 14- Betaling

     1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
     2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
     3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 15- Aansprakelijkheid

     1. WarmteBeheer heeft een z.g. productaansprakelijkheid voor een defect product. Deze productaansprakelijkheid is geregeld in de wettelijke garantie (geregeld in art 6.185, 6.186 en 7.24 BW).
     2. Voor de eventuele schade die wordt veroorzaakt door een gebrek aan het product is de fabrikant aansprakelijk, tenzij de schade wordt veroorzaakt door zowel een gebrek in het product, als door de benadeelde. WarmteBeheer zal meewerken aan een eventueel bij de fabrikant in te dienen schadeclaim.
     3. U kunt de installateur, maar ook WarmteBeheer aansprakelijk stellen voor eventuele directe schade die is veroorzaakt door de installateur tijdens de installatie. De aansprakelijkheid voor eventuele schade is in elk geval beperkt tot de uitkering die wordt gedaan door de verzekering van WarmteBeheer. Als de verzekering om gegronde reden niet uitkeert, is de eventuele schadevergoeding gelimiteerd tot maximaal het betaalde factuurbedrag voor de werkzaamheden.
     4. WarmteBeheer, noch de installateur is aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die ontstaat als gevolg van installatie of het gebruik van de geleverde en/of geïnstalleerde producten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade geldt niet wanneer deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

     1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
     2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
     3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
     4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
     5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
     6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
     7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 17- Geschillen

     1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
     2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

­čŹ¬ Cookie instellingen
Fijn dat u er bent! We helpen u graag zo optimaal mogelijk en gebruiken hiervoor cookies. Stel ze hieronder naar wens in. Deze instellingen kunt u altijd wijzigen