Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs en Btw

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Algemene installatie voorwaarden

Artikel 18 - Voorwaarden standaard installatie cv ketel

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Opdrachtgever; overige personen, zijnde niet consumenten, die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaan met de ondernemer 
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

WarmteBeheer B.V.

Nijverheidstraat 21, 3144 CL Maassluis.

Telefoonnummer: 088-5019000. Bereikbaar maandag - donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen gesloten

E-mailadres: info@warmtebeheer.nl

KvK-nummer: 71147640

Btw-identificatienummer: NL858597998B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument of opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument of opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 6. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument of opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Dit geldt onder meer voor Jaga radiatoren en zonnepaneleninstallaties. ;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden zoals zonnepanelen (natuurproduct en breekbaar);

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs en Btw

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Aangeboden prijzen van producten die onderdeel uitmaken van een totaalpakket of een z.g.n. samenstelpakket zijn slechts geldig als onderdeel van dat pakket. De consument kan geen aanspraak maken op genoemde prijzen wanneer slechts onderdelen van dit pakket worden afgenomen. Indien slechts onderdelen van het pakket worden afgenomen gelden de prijzen zoals deze op de site van WarmteBeheer worden vermeld voor losse producten.
 3. In afwijking van lid 1 kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. De aangeboden prijzen zijn inclusief Btw, met uitzondering van de prijzen voor zonnepanelen en alle goederen die strikt noodzakelijk zijn voor de installatie van een zonnepaneleninstallatie op woonhuizen. Op de levering en de installatie van zonnepanelen, de daartoe behorende materialen en de aanpassing van de meterkast ten behoeve van de zonnepaneleninstallatie is het 0% Btw tarief van toepassing, indien de zonnepanelen worden geplaatst op of in de nabijheid van pand met een woonbestemming of in de nabijheid van dit pand. Ook op de uitbreiding van een bestaand zonnepaneel systeem) is het 0% Btw tarief van toepassing, indien deze op of in de nabijheid van een woning worden geïnstalleerd. Goederen die niet specifiek worden aangeschaft voor de installatie van een nieuwe zonnepaneleninstallatie, zoals een nieuwe omvorver ter vervanging van de oude omvormer en kabels die niet worden geïnstalleerd in verband met een zonnepaneleninstallatie, de vervanging van een gehele groepenkast en de aanschaf van een accupakket vallen niet onder het 0% Btw tarief. De consument verklaart bij het aanvinken van het JA vakje bij de bestelling ervan op de hoogte te zijn dat onterecht aanvinken van dit selectievakje kan leiden tot Btw naheffing. Indien hierom wordt gevraagd dient te consument te kunnen bewijzen dat de met 0% Btw gekochte artikelen deel uitmaken van een nieuwe zonnepaneleninstallatie.
 5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument of opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen twee weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. Het doen van een beroep op de fabrieksgarantie van een product en een beroep op de garantie op installatie dient altijd te geschieden via de ondernemer met behulp van het formulier "aanvraag serviceformulier"
 6. Op basis van objectieve en voor de ondernemer waarneembare criteria vergewist de ondernemer zich van de vakbekwaamheid van de door haar ingeschakelde, zelfstandige installateur.
 7. De garantieperiode op installatiewerkzaamheden door WarmteBeheer bedraagt twee jaar. De garantie wordt verleend aan de consument. Als de consument een eigen installateurs- of afnemersaccount bij de fabrikant heeft, dient de consument alle garantie- en serviceclaims rechtstreeks af te handelen met de fabrikant.
 8. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn geinstalleerd door of in opdracht van de consument of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of de fabrikant. De eventuele kosten van herstel/reparatie, die het gevolg zijn van kennelijk onzorgvuldige of ondeugdelijke installatie, zijn voor rekening van de consument of opdrachtgever. De fabrikant stelt vast of er sprake is van kennelijk onzorgvuldige of ondeugdelijke installatie. De consument verbindt zich aan betaling van de noodzakelijke herstel/reparatiekosten die door de fabrikant en/of de ondernemer worden gemaakt en aan de uiteindelijke afnemer worden doorberekend;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen voor voorraadartikelen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument of opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument of opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument of opdrachtgevert kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument of opdrachtgever kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument of opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 van onze algemene voorwaarden (herroepingsrecht). In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument of opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument of opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument of opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument of opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Indien de consument of opdrachtgever (wederpartij) in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige betalingsverplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument of opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een consument is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. De opdrachtgever is, tenzij anders is overeengekomen, niet bevoegd de betaling van de facturen van de ondernemer op te schorten, dan wel te verrekenen.

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en verplichtingen

 1. De ondernemer heeft een z.g. productaansprakelijkheid voor een defect product. Deze productaansprakelijkheid is geregeld in de wettelijke garantie (geregeld in art 6.185, 6.186 en 7.24 BW).
 2. Voor de eventuele schade die wordt veroorzaakt door een gebrek aan het product is de fabrikant aansprakelijk, tenzij de schade wordt veroorzaakt door zowel een gebrek in het product, als door de benadeelde. De ondernemer zal meewerken aan een eventueel bij de fabrikant in te dienen schadeclaim.
 3. U kunt de installateur, maar ook de ondernemer aansprakelijk stellen voor eventuele directe schade die is veroorzaakt door de installateur tijdens de installatie. De aansprakelijkheid voor eventuele schade is in elk geval beperkt tot de uitkering die wordt gedaan door de verzekering van de ondernemer. Als de verzekering om gegronde reden niet uitkeert, is de eventuele schadevergoeding gelimiteerd tot maximaal het betaalde factuurbedrag voor de werkzaamheden.
 4. De aansprakelijkheid voor de installatie van de door de ondernemer geleverde producten, gaat nooit verder gaat dan de aansprakelijkheid voor installatiewerkzaamheden, zoals die in de algemene voorwaarden van de door de ondernemer ingeschakelde installateur is opgenomen. Indien de assuradeur van de door de ondernemer ingeschakelde installateur, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de ondernemer te allen tijde worden beperkt tot ten hoogste de aanneemsom voor de betreffende werkzaamheden door de installateur. De ondernemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die ontstaat ten gevolge van een defect product of directe schade die ontstaat als gevolg van de installatie van dit product en nimmer voor gevolgschade die wordt geleden door de consument. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondernemer.
 5. De ondernemer, noch de installateur is aansprakelijk voor gemiste opbrengsten en eventuele gevolgschade die ontstaat als gevolg van installatie of het gebruik van de geleverde en/of geïnstalleerde producten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade geldt niet wanneer deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien door de consument of opdrachtgever niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor installatie zoals genoemd in artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt de installatie tijdig uit te voeren.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade als gevolg van DHZ installatie, installatie door derden die niet door de ondernemer zijn ingeschakeld of aanpassingen en reparaties die niet door de ondernemer zijn uitgevoerd.
 9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor directe en indirecte kleine onvermijdelijke schades als gevolg van het uitvoeren van noodzakelijke (boor)werkzaamheden ten behoeve van de installatie, zoals schade aan tegelwerk, stuckwerk, afgesprongen stukjes steen e.d. De ondernemer zal zich inspannen deze schade zoveel mogelijk te beperken.
 10. De ondernemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan het dak als gevolg van installatiewerkzaamheden of het gewicht van een zonnepanelenconstructie, dat ontstaat als gevolg van een te beperkt draagvermogen en/of het ontbreken van een goedgekeurde constructieberekening.
 11. Een zonnepaneel is een natuurproduct. Als gevolg hiervan kan kleurverschil zichtbaar zijn na plaatsing van de zonnepanelen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor kleurverschil in zonnepanelen. De consument kan de ondernemer dan ook niet verplichten om tot vervanging van zonnepalen over te gaan of tot het verlenen van een korting of vergoeding.
 12. Een legplan voor zonnepanelen dat wordt opgesteld op basis van de gegevens die door de consument of opdrachtgever zijn verstrekt, is een advies. De consument of opdrachtgever is verantwoordelijk voor de realiseerbaarheid van dit legplan o.b.v. de door de consument of opdrachtgever verstrekte gegevens. De ondernemer is niet aansprakelijk voor kosten die ontstaan wanneer in de praktijk blijkt dat dit legplan niet of slechts met aanpassingen in de de zonnepaneleninstallatie realiseerbaar is. De ondernemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de realiseerbaarheid van het legplan als voorafgaand aan dit legplan een schouw door de installateur heeft plaatsgevonden.
 13. Een ballastberekening en een bevestigingsplan die worden opgesteld door de ondernemer betreffen adviezen, die worden opgesteld op basis van de door door de consument verstrekte gegevens. Dit advies treedt niet in de plaats van de voorschriften die door de fabrikant van de montagesystemen zijn opgesteld in de algemene installatievoorwaarden van de fabrikant.
 14. De ondernemer is niet aansprakelijk voor het in de praktijk niet behalen van de op basis van voorcalculatie berekende opbrengst van een geïnstalleerd product, als deze berekening is gebaseerd op gemiddeld behaalde opbrengsten in het verleden en datasheets van de fabrikanten en wanneer het product wordt geïnstalleerd in een niet geoptimaliseerd systeem, zoals een niet waterzijdig ingeregelde verwarmingsinstallatie als bedoeld in artikel 17.4.
 15. De consument is verplicht de juiste gegevens te verstrekken om in aanmerking te komen voor de 0% Btw regeling voor zonnepanelen. Hiertoe vult de consument de Btw verklaring in bij bestelling, waarbij hij verklaart dat het uitsluitend goederen betreft die strikt noodzakelijk zijn voor de installatie van nieuwe zonnepanelen (geen laadpaal, accusystemen en toebehoren) op of bij een eigen woning. De consument verklaart dat hij er zich van bewust is dat als hij onjuiste informatie heeft verstrekt, de BTW en eventuele bijkomende overige kosten, alsnog op hem verhaald kunnenworden.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument of opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 17 - Algemene installatie voorwaarden

 1. Een offerte voor het verrichten van installatiewerkzaamheden is gebaseerd op de door de consument of opdrachtgever beschreven situatie en foto’s. De technische dienst van de ondernemer heeft de situatie van de consument of opdrachtgevert zorgvuldig bekeken en beoordeeld waarna de offerte is opgemaakt.
 2. De installatie-dienstverlening betreft uitsluitend de in de offerte beschreven dienstverlening en wordt afgesloten met het werkend opleveren van een te installeren apparaat en niet op het instellen van monitoring en app's.
 3. De consument of opdrachtgever is jegens de ondernemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, (meterkast)voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de installatie van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat. De klant is verplicht de installateur voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
 4. De consument of opdrachtgever is verplicht de CV installatie waterzijdig in te (laten) regelen wanneer meer dan 30% van de afgifte-apparaten wordt vervangen of wanneer de warmtebron wordt vervangen. Als de warmtebron wordt vervangen dient de consument eveneens de temperatuur per ruimte te kunnen regelen. Deze verplichting geldt niet als de kosten van de zelfregelende apparatuur 20% of meer bedragen van  de kosten van de gehele verwarmingsinstallatie of als de consument aangeeft dat dat waterzijdig inregelen niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld in oudere woningen. Door middel van deze Algemene Voorwaarden wijst de ondernemer de consument op de verplichting tot waterzijdig inregelen.
 5. De ondernemer zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven.
 6. De consument of opdrachtgevert mag ervanuit gaan dat hij tijdens het vervolgproces en installatie niet voor eventuele extra kosten komt te staan, behoudens kosten als gevolg van eventuele omstandigheden zoals benoemd in lid 5 tot en met 8.
 7. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd, belemmerd of sterk gewijzigd door oorzaken die de consument zijn aan te rekenen, heeft de ondernemer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn, berekening van extra kosten of annulering van de koopovereenkomst. Dit is het geval als de installateur ter plekke een andere situatie aantreft dan de consument heeft beschreven en hetgeen blijkt uit foto’s, het niet of niet tijdig aanleveren van alle gevraagde informatie, het onvoldoende medewerking verlenen aan toegang tot de installatielocatie of het bestaan van andere omstandigheden welke voor rekening en risico van de klant komen. Tot de mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot vertraging of annulering, behoren in ieder geval de omstandigheden die worden beschreven op de pagina installatie informatie.
 8. Indien er als gevolg van omstandigheden zoals aangegeven in lid 6 sprake is van meerwerk voor de uitvoering van de overeengekomen installatie, is de ondernemer gerechtigd om dit bij de consument of opdrachtgever in rekening te brengen. Meerwerk zal zo vroeg mogelijk door de ondernemer aan de consument schriftelijk worden medegedeeld. De consument of opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de eventueel aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk.
 9. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging en/of annulering door onder lid 6 bedoelde oorzaken komen voor rekening en risico van de consument of opdrachtgever en zullen door de ondernemer bij de consument in rekening worden gebracht. Voor de kosten van vertraging of annulering wordt een forfaitair bedrag van € 250,- berekend, tenzij de ondernemer door specificatie duidelijk kan maken dat de kosten hoger zijn.
 10. Bij de uitvoering van de diensten is de ondernemer niet verplicht om de aanwijzingen van de consument op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor de ondernemer, is de consument gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 11. Indien de ondernemer en de consument tot een nieuwe overeenkomst komen, waarbij rekening gehouden wordt met de omstandigheden die tot vertraging of annulering hebben geleid, zullen de werkelijke extra kosten in rekening worden gebracht.
 12. Bij onvoorziene omstandigheden als (verwachte) zware regenval, sneeuwval of verwachte hevige wind zal de ondernemer een nieuwe afspraak maken om de installatie opnieuw in te plannen.
 13. Parkeerkosten die door de installateur worden gemaakt in het kader van de zijn werkzaamheden bij de consument, worden doorberekend aan de consument.
 14. Wanneer ten behoeve van een goede installatie door omstandigheden enig sloopwerk moet worden uitgevoerd zal dit altijd in overleg gedaan worden met de klant. De afwerking dient door de consument zelf te worden hersteld.
 15. De consument is verantwoordelijk voor een goede staat van het dak. Dat wil zeggen dat de onderconstructie en de dakbedekking geen schade kunnen ondervinden van zorgvuldig uitgevoerde installatiewerkzaamheden, noch van het gebruik van standaard installatiematerialen.
 16. De consument dient zelf zorg te dragen voor reserve dakpannen. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kapotte dakpannen a.g.v. de installatie, noch is de ondernemer gehouden om de kosten van nieuwe dakpannen te vergoeden.
 17. Het is de consument niet toegestaan om installateur aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de installatie of strijdig zijn met de aard van de overeenkomst. De consument dient de installatiewerkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren.
 18. Voor wat betreft garantie op installatiewerkzaamheden is van toepassing hetgeen is beschreven onder artikel 10 – Conformiteit en Garantie.
 19. De installateur en de consument of opdrachtgever zullen zich te alle tijden houden aan de COVID-19 voorschriften, zoals deze gelden ten tijde van de installatie.
 20. De consument of opdrachtgever zorgt voor eigen risico en kosten dat:
 • De installateur, zodra deze op de installatie locatie is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de ondernemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits de ondernemer dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld;
 • De locaties waar de installatie wordt verricht de installateur tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting. Deze (nuts)voorzieningen dienen eenvoudig met een hoofdafsluiter tijdelijk te kunnen worden afgesloten.
 • De toegangswegen tot de plaats van installatie en de plaats van installatie geschikt zijn voor het benodigde transport van materialen en eventuele plaatsing van een rolsteiger of ladderlift indien de plaatsing hiervan noodzakelijk wordt geacht door de installateur voor de uitvoerbaarheid van de installatie. Plaatsing van een rolsteiger vindt standaard plaats bij installaties boven 3 meter en gebruik van een ladderlft vindt plaats bij installaties boven 6 meter. Het is aan de installateur om indien hij dit nodig acht af te wijken van het gebruik van deze hulpmiddelen. Installatieprijzen zijn exclusief gebruik van een ladderlift of hoogwerker.
 • Noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen teneinde in het kader van de installatie aan de toepasselijke (overheids)voorschriften te voldoen;
 • Er geen asbest aanwezig is op de plaats of in de directe omgeving van de installatie;
 • Het dak is geschikt voor installatie van de door de ondernemer  te plaatsen producten. Bij installaties die worden gekeurd middels een Scope 12 keuring dient een constructieberekening aanwezig te zijn, waaruit blijkt dat het legplan kan worden gerealiseerd.
 • De installateur tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om de installatie conform de overeenkomst te realiseren. De consument is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen;
 • De installateur tijdig beschikt over vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de installatie;
 • De elektrische installatie voldoet aan de NEN1010 norm;

 

Artikel 18 - Voorwaarden standaard installatie CV ketel en standaard installatie zonnepanelen

 1. Op een standaard installatie zijn de algemene installatievoorwaarden van toepassing zoals genoemd in artikel 17.
 2. Tijdens een standaard installatie worden uitsluitend werkzaamheden verricht zoals deze zijn benoemd op de pagina's installatie informatie CV ketel en standaard installatie zonnepanelen.
 3. Tijdens een standaard installatie worden uitsluitend materialen vervangen zoals deze zijn benoemd op de desbetreffende pagina's installatie informatie.
 4. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor een standaard informatie, zoals genoemd op de pagina's installatie-informatie CV ketel en Standaard installatie zonnepanelen en er extra werkzaamheden dienen te worden verricht, of als er extra materialen nodig zijn gelden de toeslagen zoals genoemd op deze pagina of zal er offerte worden opgemaakt voor de extra werkzaamheden.
 5. In het geval dat een standaard installatie via de site door de consument wordt besteld, zal de ondernemer ter voorbereiding en planning deze installatie met de consument bespreken en foto's van de huidige installatie opvragen. Als niet voldaan wordt aan de voorwaarden zoals genoemd onder lid 5 zal de ondernemer deze installatie slechts uitvoeren als de ondernemer en de consument overeenstemming hebben bereikt over uit te voeren meerwerk. Ten behoeve van een aantal, beperkte, afwijkende werkzaamheden en materialen zijn vaste prijzen van toepassing, zoals genoemd op de pagina installatie informatie
 6. Een standaard installatie CV ketel kan slechts als zodanig worden bestempeld als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
 • De bestaande CV ketel dient een hangende combiketel te zijn voor warmwater en centrale verwarming en weegt minder dan 50 kg.;
 • Binnen 1 meter van uw huidige CV ketel is een waterafvoer van minimaal 32mm aanwezig inclusief een sifon (zwanenhals.
 • De bestaande verticale dakdoorvoer of de muurdoorvoer bevindt zich binnen 1 meter van het huidige cv toestel. Prefab en combidoorvoeren zijn hierbij een uitzondering. Deze doorvoeren kennen een meerprijs;
 • Onder de huidige CV ketel is een veilige werkvloer en er moet voldoende werkruimte om de CV ketel aanwezig zijn;
 • Het dak is bereikbaar via een dakraam of ladder (dakgoot maximaal 2 etages);
 • Het dak is niet steiler is dan 55 graden en goed begaanbaar voor de installateur. 
 • Het expansievat is bereikbaar, demonteerbaar en niet groter dan 18 liter;
 • De aan- en afvoerleidingen waarop aangesloten wordt, bevinden zich in goede staat.

 

Artikel 19 - Aanvulende en afwijkende voorwaarden

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.